Blog chia sẻ các hướng dẫn thủ thuật, giải pháp hay

Hướng dẫn đặt lại (reset) mật khẩu root mysql hoặc Mariadb

08/11/2023 1,040 lượt xem Chia sẻ bởi Aloxo

Hướng dẫn đặt lại (reset) mật khẩu root mysql hoặc Mariadb trong CentOS

Giải pháp chung

Giải pháp Để đặt lại mật khẩu MySQL hoặc MariaDB bạn cần Dừng dịch vụ MySQL/MariaDB và Bắt đầu dịch vụ với tùy chọn "--skip-grant-tables". Sau đó Kết nối với máy chủ MySQL/MariaDB và cập nhật mật khẩu cho người dùng.

 Khi tùy chọn --skip-grant-tables được sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu mà không cần mật khẩu và với tất cả các đặc quyền được cấp. 

Các bước tiến hành 

1. Trước tiên, bạn cần dừng máy chủ MySQL hoặc MariaDB.

root@localhost:# service mariadb stop   

root@localhost:~#   service mysql stop   

2. Khởi động máy chủ MySQL/MariaDB mà không tải các bảng cấp phép.

root@localhost:~# mysqld_safe --skip-grant-tables &  

 

3. Đăng nhập vào shell Mysql hoặc MariaDB

root@localhost:~# mysql -u root

 

 Đặt mật khẩu mới.

Nhập lệnh sau, thay thế "mật khẩu mới"  bằng mật khẩu gốc mới

MariaDB [(none)]> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('new-password') WHERE User='root';

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

MariaDB [(none)]> exit;

5. Dừng máy chủ MySQL bằng lệnh sau. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu root MySQL mới trước khi máy chủ MySQL tắt:

root@localhost:~# mysqladmin -u root -p shutdown

 6. Khởi động máy chủ MySQL/MariaDB bình thường

root@localhost:~# service mariadb start

7. Sau khi bắt đầu, bạn có thể kiểm tra trạng thái của dịch vụ MariaDB bằng lệnh trạng thái dịch vụ mariadb như hiển thị bên dưới:

root@localhost:~#service mariadb status

8. Đăng nhập vào MariaDB bằng mật khẩu mới

Kiểm tra việc đặt lại mật khẩu gốc MariaDB mới bằng cách đăng nhập vào Máy chủ bằng lệnh mysql -u root -p như hiển thị bên dưới. Khi bạn cung cấp mật khẩu gốc, nó sẽ cho phép bạn đăng nhập theo cách được mô tả bên dưới.

[root@localhost ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 5.5.56-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>


Author Image

About Aloxo
Mình note lại các thông tin đã xem, các chia sẻ đã gặp từ bản thân..Giới thiệu

author Xin chào! Kênh giải pháp.net là blog đơn giản chia sẻ các thủ thuật tiện ích hàng ngày có ích cho mọi người ...
Learn More →

Nổi bật trong tuần